تبلیغات
tumblr_inline_npp1neYAvW1ry72eo_500.gif ❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤ - مطالب اردیبهشت 1395

❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤        

                


HOME MAIL TELL ROZA
 ...
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:56 ب.ظ    
عکس و تصویر من از اوناشم که بگــــے انجام نده انجام میدم! بگـــــے انجام بده نجام نمیدم!! هـــــــیچکـــَس ...

من از اوناشم
که بگــــے انجام نده انجام میدم!
بگـــــے انجام بده نجام نمیدم!!
هـــــــیچکـــَس تو دنیا نمیتونه واســـه من تعیین تکلیف کنه….تمام!
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 تبریک
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:55 ب.ظ    
عکس و تصویر اقا ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻦ ﮐِﯿِﻪ؟؟؟؟ – – – – -ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ...

اقا
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻪ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ بی معرفت ﮐِﯿِﻪ؟؟؟؟
-ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﮕﻢ…..
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 ش.ا.خ
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:54 ب.ظ    
عکس و تصویر اَز ایـن بـهِ بـَعـد هَـرکـیـو تـَحـویـل گِـرفـتـَم، بـِهـِش رِسـیـد مـیـدَم کـهِ بـَعـداً واسَـم شـاخ نـَشـه ...

اَز ایـن بـهِ بـَعـد هَـرکـیـو تـَحـویـل گِـرفـتـَم، بـِهـِش رِسـیـد مـیـدَم کـهِ بـَعـداً واسَـم شـاخ نـَشـه …
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سیاست
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:53 ب.ظ    
عکس و تصویر اول هُشــــــــدار✔ بـَــــعد کُشتـــــــــــــار ✘ این سیاست منــــــــــه! =)

اول هُشــــــــدار✔
بـَــــعد
کُشتـــــــــــــار ✘
این سیاست منــــــــــه! =)
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سیاه
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:52 ب.ظ    
عکس و تصویر ✖ســیاهیِــہ مُـطـلَـقــــــَم✖ دِ آخـہ مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـے⁉ رَفـتَنِـتــــــــ❓ ☜هـــــــــــِـرّے نـَمـوندَنـِتــــــ❓ ☜هـِـــــــــــرّے نـَخـواسـتـَنِتــــ❓ ☜هـِـــــــــــرّے مـَــن ...

✖ســیاهیِــہ مُـطـلَـقــــــَم✖
دِ آخـہ مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـے⁉

رَفـتَنِـتــــــــ❓
☜هـــــــــــِـرّے

نـَمـوندَنـِتــــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

نـَخـواسـتـَنِتــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

مـَــن هـَمـِـہ تــــــَرسـام ریـختِـہ
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 من
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:47 ب.ظ    
عکس و تصویر مَـْـْـْـْـْـْـْن بَـْـْـْـْـْـْدَم↪ ⇍اَمْـْـْـْـْـْآ تَـْـْـْـْکَـْـْْْـْـْم⇏ْ ↶بِـْه دَرَکْ کِه کـَسْے↷ ↚نِمْیْتْونِه تَحَمُلَمْ کُنِه↛ ⇤مُهِمْ هَمْیْنْطْورْ خْآسْتَنَمه⇥ ِ ...

مَـْـْـْـْـْـْـْن بَـْـْـْـْـْـْدَم↪
⇍اَمْـْـْـْـْـْآ تَـْـْـْـْکَـْـْْْـْـْم⇏ْ
↶بِـْه دَرَکْ کِه کـَسْے↷
↚نِمْیْتْونِه تَحَمُلَمْ کُنِه↛
⇤مُهِمْ هَمْیْنْطْورْ خْآسْتَنَمه⇥
ِ
↹بِهْتَرِ مَنْو کهِ هَمْهِ مْیْخآن⇆
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 شاخ
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:45 ب.ظ    
عکس و تصویر هـّّّّــــّّّّّّّّّّّّــHـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّــ~ قبـــّّّّـول تـــْْْْْْْْـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـوأمٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍـّّْْْْْْْْْْـــّّّّّّّّّّّّّّّّــــ بـّّّّّّّــــه زودیـّّّّـ شـــّّّّّّّّّّّّـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّـاخ میشــــّّّّــی امــْْْْْْْْـٍٍـروز نشٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـی فٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍردا میـٍٍـشّّْْْْْْْْْْــّّّّّّّّّّّّّّّـّّّّّّّـّّّّـّّّّّّّّّّّّـّـی قّّّّّّـــابّّّّّّّّّّّّــل توجـــّّّّـْْْْْْْْـه تٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــازه رسیٍٍٍٍْْْْْــدا ...


هـّّّّــــّّّّّّّّّّّّــHـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّــ~
قبـــّّّّـول تـــْْْْْْْْـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـوأمٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍـّّْْْْْْْْْْـــّّّّّّّّّّّّّّّّــــ بـّّّّّّّــــه زودیـّّّّـ شـــّّّّّّّّّّّّـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّـاخ میشــــّّّّــی
امــْْْْْْْْـٍٍـروز نشٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـی
فٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍردا میـٍٍـشّّْْْْْْْْْْــّّّّّّّّّّّّّّّـّّّّّّّـّّّّـّّّّّّّّّّّّـّـی
قّّّّّّـــابّّّّّّّّّّّّــل توجـــّّّّـْْْْْْْْـه تٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــازه رسیٍٍٍٍْْْْْــدا بٍٍـٍٍـٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـه دنیای مجازی ّ

   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سیگار
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:44 ب.ظ    
عکس و تصویر ∋☜حـٰٓـٓـٰٓـٓـس اون ↙↙سیـٓـٰٓـٓـگار بدبخـٰٓـٓـٰٓـٓـت رو دارم.☜کـٰٓـٓـٰٓـٓـه همـٓـٰٓـٓـه جا ⇦حـٰٓـٓـٰٓـٓـرف از↓↓ ☜تـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـرک کـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـردنشه∋

∋☜حـٰٓـٓـٰٓـٓـس اون ↙↙سیـٓـٰٓـٓـگار بدبخـٰٓـٓـٰٓـٓـت رو دارم.☜کـٰٓـٓـٰٓـٓـه همـٓـٰٓـٓـه جا ⇦حـٰٓـٓـٰٓـٓـرف از↓↓ ☜تـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـرک کـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـردنشه∋
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 +
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:43 ب.ظ    
عکس و تصویر ببین مشتی … اونآیی که پشت سرم حرف میزنن که [[ دایورتن ]] √√ تو ...

ببین مشتی …
اونآیی که پشت سرم
حرف میزنن که [[ دایورتن ]]
√√ تو اگه جرات داری √√
بیا تو روم حرف بزن
تا [[ دیپورتت ]] کنم
×× هه…××
☜لعنـٺ بـه اۅنـا ڪه احسـاسمـۅ ڪشتـن
☜همـۅنـا ڪه هنـۅز حـرف میـزنـن پشتـــــم…
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 کَر
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:42 ب.ظ    
عکس و تصویر “دوســـــــــتت دارَم” . . . خــــــــیلیا با این جمله “خــَـــــــر” شدن. . مــــــــن از بَس ...

“دوســـــــــتت دارَم” . . . خــــــــیلیا با این جمله “خــَـــــــر” شدن. . مــــــــن از بَس شِنیدمــــــــ “کَـــــــــر” شدمــــــــ
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 T
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 × 03:36 ب.ظ    
http://up.love-skin.ir/up/l-skin/Pictures/1394/09/Text-Graphy2.png
❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()