تبلیغات
tumblr_inline_npp1neYAvW1ry72eo_500.gif ❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤

❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤        

                


HOME MAIL TELL ROZA
 پست ثابت
دوشنبه 16 تیر 1393 × 03:26 ب.ظ    

 

تصویر مرتبط

هاے فِـــرند وِلڪاҐ  :)
از ے جآیے بـہ بعد نـہ خودҐ آسҐ نـہ رفیقآҐ خآص
وآسҐ مهҐ نیست ڪے مآرو خواست و نخواست
ولے سرҐ هنوزҐ بآلآست چوטּ بالآ سرҐ خدآست
.وآسـہ همیטּ چند جملـہ ڪـہ یآدҐ میندازہ
  همـہ چے بآ قبل چقدر عوض شدہ بهҐ میگטּ رفتے توآمپآس  
دیگـہ هیچڪے تو شڪمش نیست یـہ رودہ ے رآست :)))برترینــ پستـــ ها بکلیکــ
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سیاه
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:52 ب.ظ    
عکس و تصویر ✖ســیاهیِــہ مُـطـلَـقــــــَم✖ دِ آخـہ مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـے⁉ رَفـتَنِـتــــــــ❓ ☜هـــــــــــِـرّے نـَمـوندَنـِتــــــ❓ ☜هـِـــــــــــرّے نـَخـواسـتـَنِتــــ❓ ☜هـِـــــــــــرّے مـَــن ...

✖ســیاهیِــہ مُـطـلَـقــــــَم✖
دِ آخـہ مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـے⁉

رَفـتَنِـتــــــــ❓
☜هـــــــــــِـرّے

نـَمـوندَنـِتــــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

نـَخـواسـتـَنِتــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

مـَــن هـَمـِـہ تــــــَرسـام ریـختِـہ
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 من
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:47 ب.ظ    
عکس و تصویر مَـْـْـْـْـْـْـْن بَـْـْـْـْـْـْدَم↪ ⇍اَمْـْـْـْـْـْآ تَـْـْـْـْکَـْـْْْـْـْم⇏ْ ↶بِـْه دَرَکْ کِه کـَسْے↷ ↚نِمْیْتْونِه تَحَمُلَمْ کُنِه↛ ⇤مُهِمْ هَمْیْنْطْورْ خْآسْتَنَمه⇥ ِ ...

مَـْـْـْـْـْـْـْن بَـْـْـْـْـْـْدَم↪
⇍اَمْـْـْـْـْـْآ تَـْـْـْـْکَـْـْْْـْـْم⇏ْ
↶بِـْه دَرَکْ کِه کـَسْے↷
↚نِمْیْتْونِه تَحَمُلَمْ کُنِه↛
⇤مُهِمْ هَمْیْنْطْورْ خْآسْتَنَمه⇥
ِ
↹بِهْتَرِ مَنْو کهِ هَمْهِ مْیْخآن⇆
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 شاخ
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:45 ب.ظ    
عکس و تصویر هـّّّّــــّّّّّّّّّّّّــHـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّــ~ قبـــّّّّـول تـــْْْْْْْْـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـوأمٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍـّّْْْْْْْْْْـــّّّّّّّّّّّّّّّّــــ بـّّّّّّّــــه زودیـّّّّـ شـــّّّّّّّّّّّّـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّـاخ میشــــّّّّــی امــْْْْْْْْـٍٍـروز نشٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـی فٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍردا میـٍٍـشّّْْْْْْْْْْــّّّّّّّّّّّّّّّـّّّّّّّـّّّّـّّّّّّّّّّّّـّـی قّّّّّّـــابّّّّّّّّّّّّــل توجـــّّّّـْْْْْْْْـه تٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــازه رسیٍٍٍٍْْْْْــدا ...


هـّّّّــــّّّّّّّّّّّّــHـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّــ~
قبـــّّّّـول تـــْْْْْْْْـٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـوأمٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍـٍٍـّّْْْْْْْْْْـــّّّّّّّّّّّّّّّّــــ بـّّّّّّّــــه زودیـّّّّـ شـــّّّّّّّّّّّّـّــّّّّّّـــّّّّّّّّّّّّـاخ میشــــّّّّــی
امــْْْْْْْْـٍٍـروز نشٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍْْْْْــٍٍـٍٍـی
فٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـٍٍٍْْْـٍٍردا میـٍٍـشّّْْْْْْْْْْــّّّّّّّّّّّّّّّـّّّّّّّـّّّّـّّّّّّّّّّّّـّـی
قّّّّّّـــابّّّّّّّّّّّّــل توجـــّّّّـْْْْْْْْـه تٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــازه رسیٍٍٍٍْْْْْــدا بٍٍـٍٍـٍٍٍٍٍٍْْْْْْْْْْْـٍٍـٍٍـه دنیای مجازی ّ

   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سیگار
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:44 ب.ظ    
عکس و تصویر ∋☜حـٰٓـٓـٰٓـٓـس اون ↙↙سیـٓـٰٓـٓـگار بدبخـٰٓـٓـٰٓـٓـت رو دارم.☜کـٰٓـٓـٰٓـٓـه همـٓـٰٓـٓـه جا ⇦حـٰٓـٓـٰٓـٓـرف از↓↓ ☜تـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـرک کـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـردنشه∋

∋☜حـٰٓـٓـٰٓـٓـس اون ↙↙سیـٓـٰٓـٓـگار بدبخـٰٓـٓـٰٓـٓـت رو دارم.☜کـٰٓـٓـٰٓـٓـه همـٓـٰٓـٓـه جا ⇦حـٰٓـٓـٰٓـٓـرف از↓↓ ☜تـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـرک کـٓـٰٓـٓـʘ͜͡ʘـٰٓـٓـٰٓـردنشه∋
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 +
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:43 ب.ظ    
عکس و تصویر ببین مشتی … اونآیی که پشت سرم حرف میزنن که [[ دایورتن ]] √√ تو ...

ببین مشتی …
اونآیی که پشت سرم
حرف میزنن که [[ دایورتن ]]
√√ تو اگه جرات داری √√
بیا تو روم حرف بزن
تا [[ دیپورتت ]] کنم
×× هه…××
☜لعنـٺ بـه اۅنـا ڪه احسـاسمـۅ ڪشتـن
☜همـۅنـا ڪه هنـۅز حـرف میـزنـن پشتـــــم…
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 کَر
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 × 03:42 ب.ظ    
عکس و تصویر “دوســـــــــتت دارَم” . . . خــــــــیلیا با این جمله “خــَـــــــر” شدن. . مــــــــن از بَس ...

“دوســـــــــتت دارَم” . . . خــــــــیلیا با این جمله “خــَـــــــر” شدن. . مــــــــن از بَس شِنیدمــــــــ “کَـــــــــر” شدمــــــــ
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 T
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 × 03:36 ب.ظ    
http://up.love-skin.ir/up/l-skin/Pictures/1394/09/Text-Graphy2.png
❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 نقاشی و طراحی های من
جمعه 30 بهمن 1394 × 11:04 ق.ظ    


خودم عاشق اینم ...مابقی طراحی هام تو ادامه ی مطلب─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 ولنتاین مبارک
یکشنبه 25 بهمن 1394 × 07:00 ب.ظ    
عکس و تصویر لایک یادتون نرهه.... اگه خبر رسید ⇦مهســا ⇨مرده گریه زاری⛔ممنوع↯ تیپ مشکی زدن⛔ممنوع↯ جیغ وداد⛔ممنوع ...

وَلِـنتاین تَمـومِ عاشقای دُنیا مُبـارَک .

چه اونایی که عشقِشـون کِنارِشـونـه .

چه اونایـی که اَز هم دورَن و دَستِـشون به هم نِمیرسه .

به اُمیدِ اینکه هَمه ی عاشقا به هَم بِرسن .

وَلِنـتـون مُبارک
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 سکوت میکنم
جمعه 2 بهمن 1394 × 01:30 ب.ظ    
عکس و تصویر سایه ام

☜ ﻓـَﻘـَﻂ " ﺳُـڪﻮﺗـــ " ﻣﯿڪُـﻨـَﻢ☞ ✘

✘ﺍﯾـﻦ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺍﮔَـﺮ ﺣَﺮﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘـــ✘

✘ ↯↯ ﺧـُـــــﺪﺍﯾــَـﺶ ﺳـــــﺎڪـِـﺘـــ ﻧـَﺒـﻮﺩ ↯↯
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 بی معرفت
سه شنبه 29 دی 1394 × 03:34 ب.ظ    
عکس و تصویر به قول سهراب ؛ باغبانی پیرم ... ، که به غیر از گلها ، از ...

بی مَعرِفَت نیستَم☆★☆

فَقَط مُزاحِمِ کَسی که َمشغولِ فَراموش کَردَنَمه نِمیشَم↓❌    

هَر چَند که مَن بِخوام ❤ ◀شایَد اونم هَنوز بِخواد وَلی سَرنوشت نَخواد

تَقصیر مَن نیست سَرنِوشِتمون بی مَعرِفَتِه ♡♥♡
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 پر
سه شنبه 29 دی 1394 × 03:22 ب.ظ    
عکس و تصویر ★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞ ⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر... ⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘ ⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!! فَقَـط بیخیالش ...

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞
⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر...
⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘


⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!!
فَقَـط بیخیالش میشم!!
اونـَــم یــِـــهــــــویے
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 مرد من
سه شنبه 29 دی 1394 × 03:19 ب.ظ    
عکس و تصویر ❤️ ❤️ صـِـــدای مـَــــردانــِه اَت ,,♥ ,,دلــــم را می لــَــرزانـد دستـــــان بـُــــزرگ و قــــَــوی اَت ...

❤️ ❤️
صـِـــدای مـَــــردانــِه اَت

,,♥ ,,دلــــم را می لــَــرزانـد

دستـــــان بـُــــزرگ و قــــَــوی اَت
مرا یـــادِ یــڪ واژه میاَنـدازد

...اَمـــــــنیت...
آغـــــوشـت همچــــون دریـــــایـی

پـــُـر از تَلاطـُـم اَست و َمـــــــنツ

چـِـــــقـدر غــَـــرق شُـدن در ایــن دَریــا را دوســــت دارمـــ

تــــــو فـَـقط مــَــــرد مـــَـن بِمـــــان

و مـَـــن نیــــزبــــانـــوی تَمـــامــ لحــَـظاتَت ..
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 ت
سه شنبه 29 دی 1394 × 03:18 ب.ظ    
عکس و تصویر میخواهم مدتی بخوابم! نمی دانم چند روز؟ شاید روزی بیدارشوم و دنیا به شکل دیگری ...

- ⇦ﺭﻭﯼ ﯾﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﯽ ﺧﻂ •••↯
⇦ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـــﺖ↯
⇦ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﺮﺩ•••↯
⇦ﺣﺮﻑ "ﺕ " ﻛﺮﺩﻩ ﻗﯿﺎﻣــﺖ↯
⇦ﺕ ﻣﺜﻞ ﺗــﻮ ‌ ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺩﯾــــﺪ•••↯
⇦ﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﺧﺮ ﻃﺎﻗـــﺖ•••↯
⇦ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯼ ، ﻣﺜﻞ ﺗـــﺐ↯
✖️ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻪ ﺧﻂ°°°⇩
»ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣـــﺖ«
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 دلتنگی
سه شنبه 29 دی 1394 × 03:02 ب.ظ    
عکس و تصویر ⇜بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ ⇝ ✖ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَم کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـر میکُنَم ...

⇜بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ ⇝
✖ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَم کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـر میکُنَم ✖
⇜ اَزَم مُتِنَفرَه
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()  


 صفحه هــا: 1 2 3 4 5 6 7 ...